Khung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ Ngành: Tiếng Anh

Đăng vào 15/11/2016 09:25:26

The credit -based curriculum of undergraduate program in english concentration: english linguistics

THE CREDIT-BASED CURRICULUM OF UNDERGRADUATE PROGRAM IN ENGLISH

Concentration:English Linguistics

(Issued according to the Decision N0: 2250/ĐT dated 10 October 2007 By the President of Vinh University)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH:TIẾNG ANH

(Ban hành theo Quyết định số: 2250/ĐT ngày 30/10/2007 của Hiệu trưởng trường ĐH Vinh)

Courses

Tên học phần

1.Basic Listening 1

Nghe cơ sở 1 Tiếng Anh

2.Basic Speaking 1 + Pronunciation

Nói cơ sở 1 + ngữ âm Tiếng Anh

3.Basic Reading 1

Đọc cơ sở 1 Tiếng Anh

4.Basic Writing 1

Viết cơ sở 1 Tiếng Anh

5.English Grammar 1

Ngữ pháp 1 Tiếng Anh

6.French 1

Tiếng Pháp 1

7.Basic Listening 2

Nghe cơ sở 2 Tiếng Anh

8.Basic Speaking 2

Nói cơ sở 2 Tiếng Anh

9.Basic Reading 2

Đọc cơ sở 2 Tiếng Anh

10.Basic Writing 2

Viết cơ sở 2 Tiếng Anh

11.French 2

Tiếng Pháp 2

12.Basic Listening 3

Nghe cơ sở 3 Tiếng Anh

13.Basic Speaking 3

Nói cơ sở 3 Tiếng Anh

14.Basic Reading 3

Đọc cơ sở 3 Tiếng Anh

15.Basic Writing 3

Viết cơ sở 3 Tiếng Anh

16.English Phonetics-Phonology

Ngữ âm, âm vị Tiếng Anh

17.French 3

Tiếng Pháp 3

18.Advanced Listening 1

Nghe nâng cao 1 Tiếng Anh

19.Advanced Speaking 1

Nói nâng cao 1 Tiếng Anh

20.Advanced Reading 1

Đọc nâng cao 1 Tiếng Anh

21.Advanced Writing 1

Viết nâng cao 1 Tiếng Anh

22.Translation 1

Biên dịch 2 Tiếng Anh

23.Translation 2

Biên dịch 2 Tiếng Anh

24.Advanced Listening 2

Nghe nâng cao 2 Tiếng Anh

25.Advanced Speaking 2

Nói nâng cao 2 Tiếng Anh

26.Advanced Reading 2

Đọc nâng cao 2 Tiếng Anh

27.Advanced Writing 2

Viết nâng cao 2 Tiếng Anh

28.Contrastive Analysis

Ngôn ngữ học đối chiếu Tiếng Anh

29.English Grammar 2

Ngữ pháp 2 Tiếng Anh

30.Advanced Listening 3

Nghe nâng cao 3 Tiếng Anh

31.Advanced Speaking 3

Nói nâng cao 3 Tiếng Anh

32.Advanced Writing 3

Viết nâng cao 3 Tiếng Anh

33.Lexicology - Semantics

Từ vựng, ngữ nghĩa Tiếng Anh

34.Introduction to Linguistics

Dẫn luận ngôn ngữ Tiếng Anh

35.Research Methodology in English Learning

PPNCKH chuyên ngành Tiếng Anh

36.Interpretation 1

Phiên dịch 1 Tiếng Anh

37.English for Economics

Tiếng Anh kinh tế

38.English Literature

Văn học Anh

39.Interpretation 2

Phiên dịch 2 Tiếng Anh

Elective Course 1

Học phần tự chọn 1

Elective Course 2

Học phần tự chọn 2

Elective Course 3

Học phần tự chọn 3

Elective Course 4

Học phần tự chọn 4

Elective Courses:

Học phần tự chọn:

Elective Course 1(Choose one of the following):

Tự chọn 1(chọn 1 trong 2 học phần sau):

40.English for Office Staff

Tiếng Anh văn phòng

41.English for Tourism

Tiếng Anh du lịch

Elective Course 2(Choose one of the following):

Tự chọn 2(chọn 1 trong 3 học phần sau):

42.Cross-cultural Communication

Giao tiếp, giao văn hoá Tiếng Anh

43.British studies

British study

44.American studies

American study

Elective Course 3(Choose one of the following):

Tự chọn 3(chọn 1 trong 2 học phần sau):

45.Discourse Analysis

Phân tích diễn ngôn Tiếng Anh

46.Pragmatics

Ngữ dụng học Tiếng Anh

Elective Course 4(Choose one of the following):

Tự chọn 4(chọn 1 trong 2 học phần sau):

47.Discourse Analysis

Tiếng Anh báo chí

48.Pragmatics

Tiếng Anh Luật

Elective Course 3(Choose one of the following):

Tự chọn 3(chọn 1 trong 2 học phần sau):

49.Discourse Analysis

Phân tích diễn ngôn Tiếng Anh

50.Pragmatics

Ngữ dụng học Tiếng Anh

Final courses

Học phần thi cuối khoá ngành Tiếng Anh

51.1. Disciplinary General Knowledge (3 crdts): Integrated Language Skills (Reading-Writing)

1. Cơ sở ngành (3tc): Viết tổng hợp (Đọc - Viết)

52.2. Professional Education Knowledge (2crdts): Advanced Translation

2. Chuyên ngành (2tc): Dịch (Việt Anh, Anh - Việt)