Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Ngoại ngữ Pháp lý

Đăng vào 15/02/2023 13:04

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Ngoại ngữ Pháp lý thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội