Nghiên cứu khoa học

Hội thảo “Các ngôn ngữ Nga, Pháp, Trung trước thách thức chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Thực trạng và giải pháp.”.
“Các ngôn ngữ Nga, Pháp, Trung trước thách thức chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Thực trạng và giải pháp.”.
 
Hội thảo " Các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập. Thách thức và giải pháp"
Hội thảo " Các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập. Thách thức và giải pháp"