Đào tạo Ngôn ngữ Anh

Đáp án Kết thúc Học phần các môn học kỳ 2 năm 2023-2024 - Lần 1
Đáp án Kết thúc Học phần các môn học kỳ 2 năm 2023-2024 - Lần 1
 
Đáp án Kết thúc Học phần Môn Anh văn HP1 và Anh văn HP2 - Lần 1 - Ký 1 Năm học 2023-2024 K47
Đáp án Kết thúc Học phần Môn Anh văn HP1 và Anh văn HP2 - Lần 1 - Ký 1 Năm học 2023-2024 K47
 
Đáp án đề thi kết thúc học phần môn Anh văn học kì 1 năm học 2022-2023
Bộ môn tiếng Anh cơ bản xin gửi đáp án các học phần