Đào tạo

Qui định hình thức của luận văn Cao học
Qui định hình thức của luận văn Cao học
 
Khung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ Ngành: Tiếng Anh
The credit -based curriculum of undergraduate program in english concentration: english linguistics
 
Chuẩn đầu ra: Ngành Ngôn ngữ Anh
Chuẩn đầu ra: Ngành Ngôn ngữ Anh