GIẤY MỜI THAM GIA HỘI THẢO NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC TRONG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Đăng vào 26/10/2022 15:16

GIẤY MỜI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC TRONG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Kính mời quý vị quan tâm đến Hội thảo bấm vào  link Hội thảo trực tuyến dưới đây. Trân trọng!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkYmViMDktYmU1YS00ZThhLWEzNmYtYzRlM2I1OTA5OTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205db192e-6c0c-41ea-a8c0-845a386b6138%22%2c%22Oid%22%3a%227dd6b3d6-7673-4970-a657-acad4784a3c6%22%7d

⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ 

ThS. Nguyễn Hải Anh