LỊCH TƯ VẤN ONLINE TỔ TIẾNG NGA-PHÁP-TRUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Đăng vào 15/04/2022 00:10

 LỊCH TƯ VẤN ONLINE

TỔ TIẾNG NGA-PHÁP-TRUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

 

STT

HỌC PHẦN

THỜI GIAN

LỊCH TƯ VẤN

LINK TEAMS

1

Tiếng Trung HP1, HP2

12/4-8/5/22

Sáng thứ 6

7h-11h10

 (5 tiết)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjg4MTI5NzktYTk1ZS00Mjk5LWFjYjItYTAxZjIyYzE2MDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205db192e-6c0c-41ea-a8c0-845a386b6138%22%2c%22Oid%22%3a%224ae0323c-a74d-4bd7-bffa-aae71fbce440%22%7d

2

Tiếng Trung HP1

9/5-3/7/22

Sáng thứ 6

7h-11h10

 (5 tiết)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjg4MTI5NzktYTk1ZS00Mjk5LWFjYjItYTAxZjIyYzE2MDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205db192e-6c0c-41ea-a8c0-845a386b6138%22%2c%22Oid%22%3a%224ae0323c-a74d-4bd7-bffa-aae71fbce440%22%7d

3

Tiếng Nga HP1, HP2

12/4-8/5/22

Chiều thứ 6

14h-18h10

 (5 tiết)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU4MGM0ZTMtOTgyOC00ZmIwLTk2MDctZWU1NjlmNmQ3NjBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205db192e-6c0c-41ea-a8c0-845a386b6138%22%2c%22Oid%22%3a%224ae0323c-a74d-4bd7-bffa-aae71fbce440%22%7d

4

Tiếng Nga HP1

9/5-3/7/22

Chiều thứ 6

14h-18h10

(5 tiết)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU4MGM0ZTMtOTgyOC00ZmIwLTk2MDctZWU1NjlmNmQ3NjBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205db192e-6c0c-41ea-a8c0-845a386b6138%22%2c%22Oid%22%3a%224ae0323c-a74d-4bd7-bffa-aae71fbce440%22%7d

5

Tiếng Pháp HP1

12/4-3/7/22

Chiều thứ 6

14h-18h10

(5 tiết)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThiYjEwZDMtMGM5ZS00ODcwLWEyODctOWIzYjE4N2E5ZDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205db192e-6c0c-41ea-a8c0-845a386b6138%22%2c%22Oid%22%3a%224ae0323c-a74d-4bd7-bffa-aae71fbce440%22%7d