Chương trình toạ đàm cấp Khoa “Bổ sung hoàn thiện nội dung giảng dạy các học phần Tiếng Anh 1 - Ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Đăng vào 25/05/2021 10:36

Xin trân trọng kính báo để quý vị đại biểu và quan khách được biết chương trình toạ đàm. 

Địa điểm: A207 - 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Link tham gia toạ đàm sử dụng tài khoảng microft team như sau:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI5NDg3NzYtZGM2NC00YWYzLThlYjgtMjBlNWM5NzBmMTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205db192e-6c0c-41ea-a8c0-845a386b6138%22%2c%22Oid%22%3a%22eae91e82-1195-48a9-9f2e-95816247ca41%22%7d

Xin chân thành cảm ơn!