Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy

Đăng vào 16/05/2021 09:10

Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ I 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy.

Tải thông tin theo đường link dưới đây

Thông báo

Danh mục học phần đăng ký