Lịch thi học kỳ 2 - Ngày 02/07/2020 - Khoá 44

Đăng vào 25/06/2020 16:06

                                                                                                                                                                                                                                                                                               TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ II K44

 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày thi: 2/7/2020

Buổi sáng ca 1

THỜI GIAN

MÔN

LỚP

HỘI TRƯỜNG

Ca 1

7h00

Nga Văn HPI

N02+N03

B602

 

Anh văn HP1

N13+N14

B401

N15+N16

B402

N17+N18

B403

N19+N20

B501

N21+N22

B502

N23+N24

B503

N25+N26

B601

N04(kt)+N06(kt)

B302

N05(kt)+N07(kt)

B303

 

Buổi sáng ca 2

THỜI GIAN

MÔN

LỚP

HỘI TRƯỜNG

Ca 2

9h30

Pháp văn HPI

N01+N02

B302

Tiếng anh PL1(TMQT)

N01+N02

B403

N03+N04

B501

Trung văn HPI

N02+N03

B303

N05(KT)+N08(KT)

B401

N01

B402

Tiếng anh 1

(nghe- đọc- viết)

N01

B502

N02

B503

N03

B601

N04

B602