Lịch thi học kỳ 2 (2019-2020)

Đăng vào 19/05/2020 16:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2019-2020

Ngày thi: 23/05/2020

 

Thời gian

Môn

Lớp

Hội Trường

7:00

ANH VĂN HPI

N01 + N02

B302

N03 + N04

B303

N05 + N06

B401

N27 + N08

B402

N09 + N10

B403

N11 + N12

B501

N07

B502

9:30

ANH VĂN HPII

N01 + N02

B302

N03 + N04

B303

N05 + N07

B401

N06 (KT)

B402

PHÁP VĂN HPII

N01

B403

NGA VĂN

N01 + N02

B501

N03 + N04

B502

N05

B503

Lưu ý: Trường hợp Hoãn thi môn Anh văn HPI của Học kỳ trước sẽ ngồi ghép với Phòng thi B502 (có danh sách kèm theo)

Trường hợp Hoãn thi môn Anh văn HPII của Học kỳ trước sẽ ngồi ghép với Phòng thi B402 (có danh sách kèm theo)