Thông báo

Thông báo nghỉ học đối với sinh viên, học viên toàn trường tới hết 23/2/2020
Thông báo nghỉ học đối với sinh viên, học viên toàn trường tới hết 23/2/2020
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo từ 17/02/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo từ 17/02/2020
 
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần tại học kỳ II năm học 2019-2020
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần tại học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa
 
Thông báo v/v nghỉ học đối với sinh viên, học viên toàn trường
Thông báo v/v nghỉ học đối với sinh viên, học viên toàn trường
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên trong Trường
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên trong Trường
 
Thông báo thi Olympic tiếng Nga
Thông báo thi Olympic tiếng Nga
 
Thông báo v/v nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2020 đối với sinh viên học viên các hệ đào tạo
Thông báo v/v nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2020 đối với sinh viên học viên các hệ đào tạo
 
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ II 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ II 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v đăng kí lại nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên các khóa 41,42,43,44
Thông báo V/v đăng kí lại nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên các khóa 41,42,43,44
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K38 và K40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 10/2019
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K38 và K40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 10/2019
 
Thông báo v/v nghỉ lễ Thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
Thông báo v/v nghỉ lễ Thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với các khóa hệ đại học chính quy học kỳ I 2019-2020
Thông báo thay đổi hội trường học đối với các khóa hệ đại học chính quy học kỳ I 2019-2020
 
Thông báo thay đổi hội trường, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoc học" của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020
Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoc học" của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đọt từ 14/10/2019 đến 17/11/2019)
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đọt từ 14/10/2019 đến 17/11/2019)
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo v/v rà soát tín chỉ đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát tín chỉ đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy