Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy

Đăng vào 02/11/2021 19:41

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy

Xem Tại đây

Danh mục đăng ký học phần, môn học kỳ II