Danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN

Đăng vào 22/12/2017 10:08:24

Bộ môn Ngoại ngữ

  Tổ Tiếng Anh

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOÁ 39- NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

STT

Họ và tên SV

MSSV

Đề tài Đăng kí

GVBM phân công

1.

Nguyễn Nhật Mai

393110

A study on common English written errors made by first/ second year students of English major at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu một số lỗi thường gặp trong văn viết tiếng Anh của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành NNA, trường ĐHLHN)

 

 

 

 

Th.s Nhạc Thanh Hương

 

 

2.

Cao Nguyễn Hải Yến

393152

Difficulties in learning legal English of the English major students at Hanoi Law University and suggested solutions.

(Những khó khăn trong việc học tiếng Anh pháp lý của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất một số giải pháp)

 

 

 

 

Th.s Nhạc Thanh Hương

 

 

 

3.

Nguyễn Yến Thanh Phương

393108

 

Common errors in English speaking lessons of first/second year English major students at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu về các lỗi thường gặp trong kỹ năng nói của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

 

 

 

 

 

Th.s Lã Nguyễn Bình Minh

4.

Phạm Thị Khánh Hà

393127

A study on integrating listening-speaking skills to enhance the speaking skill.

(Nghiên cứu tích hợp kỹ năng nghe-nói nhằm nâng cao kỹ năng nói)

 

 

Th.s Lã Nguyễn Bình Minh

5.

Lê Thị Vân

393107

Difficulties in English speaking skill- From the perspective of students at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu các khó khăn của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong học kỹ năng nói nhìn từ góc độ người học)

 

 

 

Th.s Nguyễn Thu Trang

 

 

6.

Lê Việt Anh

393117

Difficulties in listening comprehension of first/ second year English majors at Hanoi Law University and strategies to cope with.

(Những khó khăn trong việc học kỹ năng nghe hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất các chiến lược khắc phục)

 

 

 

 

Th.s Nguyễn Thu Trang

 

 

7.

Trịnh Thị Ngọc Trâm

393124

An investigation into the causes of difficulties English listening skills encountered by first/ second year English majors at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong học kỹ năng nghe hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

 

 

 

Th.s Nguyễn Thị Hương Lan

 

 

8.

Phạm Thị Hiền

393147

The roles of verbal and non-verbal language in cross-cultural communication in business setting.

(Nghiên cứu về vai trò của ngôn từ và phi ngôn từ trong giao tiếp giao thoa văn hoá trong bối cảnh giao tiếp trong lĩnh vực kinh doanh.)

 

 

 

Th.s Nguyễn Thị Hương Lan

 

9.

Hoàng Minh Thương

393120

A study on vocabulary/ legal vocabulary learning strategies employed by English major students at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu chiến lược học từ vựng/ từ vựng pháp lý của sinh viên ngành NNA, trường ĐHLHN)

 

 

 

Th.s Vũ Thị Thanh Vân

10.

Đặng Ánh Ngọc

393143

Factors affecting motivation in learning English speaking skill of English majors/ non-English majors at Hanoi Law University

(Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ/ không chuyên ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

 

 

 

Th.s Đào Thị Tâm

                                                                                                                                        Phụ trách Tổ Tiếng Anh

                                                                                                                                           Nhạc Thanh Hương

Tải về tại đây