Danh mục đề tài khoá luận tốt nghiệp

Đăng vào 11/11/2017 18:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

       BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

SUGGESTED TOPICS FOR ENGLISH MAJOR STUDENTS’ GRADUATION PAPERS

 

(GỢI Ý CÁC ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH – CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI)

 

1. A study on common English written errors made by first/ second year students of English major at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu một số lỗi thường gặp trong văn viết tiếng Anh của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành NNA, trường ĐHLHN)

2. A study on some difficulties in essay writing encountered by English major students at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu các khó khăn khi viết luận của sinh viên ngành NNA, trường ĐHLHN)

3. A study on vocabulary/ legal vocabulary learning strategies employed by English major students at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu chiến lược học từ vựng/ từ vựng pháp lý của sinh viên ngành NNA, trường ĐHLHN)

4. Factors that motivate English major students in writing lessons.

(Các yếu tố thúc đẩy sinh viên ngành NNA trong giờ học viết Tiếng Anh)

5. A study on English major students’ attitudes towards peer feedback in writing lessons at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu về quan điểm của sinh viên ngành NNA đối với hoạt động chữa bài của bạn học trong giờ học viết)

6. Common errors in English speaking lessons of first/second year English major students at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu về các lỗi thường gặp trong kỹ năng nói của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

7. Improving reading comprehension through extensive reading activity: An action research for first/ second year English majors at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu hành động nhằm Nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội thông qua hoạt động đọc mở rộng)

8. A study on the causes of difficulties in English reading skills experienced by first/ second year English majors at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong học kỹ năng đọc hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

9. An investigation into the causes of difficulties English listening skills encountered by first/ second year English majors at Hanoi Law University.

(Nghiên cứu các nguyên dẫn đến khó khăn trong học kỹ năng nghe hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

10. Difficulties in listening comprehension of first/ second year English majors at Hanoi Law University and strategies to cope with.

(Những khó khăn trong việc học kỹ năng nghe hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất các chiến lược khắc phục)

11. Difficulties in English speaking skill- From the perspective of students at Hanoi Law University

(Nghiên cứu các khó khăn của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong học kỹ năng nói nhìn từ góc độ người học)

12. Demotivating factors in English speaking lessons of English major students at Hanoi Law University and possible solutions.

(Các yếu tố gây mất hứng thú trong giờ học nói tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất một số giải pháp)

13. Students’ attitudes towards doing English presentations at Hanoi Law University

(Nghiên cứu về thái độ của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội về vấn đề làm thuyết trình tiếng Anh)

14. Factors affecting motivation in learning English speaking skill of English majors/ non-English majors at Hanoi Law University

(Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ/ không chuyên ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

15. Students’ perceptions of teachers’ oral feedback in English speaking lessons

(Nhận thức của người học về phản hồi bằng miệng của giảng viên trong giờ học nói tiếng Anh)

16. Strategies for coping with face-to-face oral communication problems employed by English major students at Hanoi Law University.

(Các chiến lược giải quyết các vấn đề trong giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

17. Motivation and attitudes of Hanoi Law University English major students towards learning English.

(Động lực và thái độ của sinh viên chuyên ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội về việc học tiếng Anh)

18. Difficulties in learning legal English of the English major students at Hanoi Law University and solutions.

(Những khó khăn trong việc học tiếng Anh pháp lý của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất một số giải pháp)

19. Difficulties and strategies for improving English legal reading skill of English major students at Hanoi Law University

(Những khó khăn và chiến lược nâng cao kỹ năng đọc tiếng Anh pháp lý của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Luật Hà Nội)

20. Using the Internet to promote autonomous learning in ELP (English for Legal Purposes) of English majors at Hanoi Law University.

(Sử dụng mạng Internet để nâng cao tự chủ học tập trong học tiếng Anh pháp lý của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Luật Hà Nội)

21. A cross-cultural study of daily communication between Vietnamese and American  From the perspective of high context and low context culture

(Nghiên cứu liên văn hoá về giao tiếp hàng ngày giữa người Việt Nam và người Mỹ nhìn từ quan điểm văn hoá giàu ngữ cảnh và văn hoá nghèo ngữ cảnh)

22. The roles of verbal and non-verbal language in cross-cultural communication in business setting.

(Nghiên cứu về vai trò của ngôn từ và phi ngôn từ trong giao tiếp giao thoa văn hoá trong bối cảnh giao tiếp trong lĩnh vực kinh doanh)

23. A study on integrating listening-speaking skills to enhance the speaking skill. (Nghiên cứu tích hợp kỹ năng nghe-nói nhằm nâng cao kỹ năng nói)

24. A study on integrating reading-writing skills to improve the writing skill (Nghiên cứu tích hợp kỹ năng đọc-viết nhằm nâng cao kỹ năng viết)

25. A contrastive analysis of the rhetoric question in English and Vietnamese to better the presentation skill. (So sánh đối chiếu câu hỏi tu từ trong tiếng Anh và tiếng Việt nhằm nâng cao kỹ năng thuyết trình)

26. A study on ways of forming English collocations to enrich the legal English vocabulary. (Nghiên cứu về cách kết hợp các loại cụm từ tiếng Anh để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh pháp lý)

                                                                              Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2017

                                                                                           Phó trưởng Bộ môn

 

 

Lã Nguyễn Bình Minh

 

Tải về tại đây